АКТ 14, 15 и 16

В хода на изпълнението на всички строежи на територията на Република България на отделни етапи или части от тях, се съставят съответните актове и протоколи, три от които са Акт 14 / приложение 14/, Акт 15 /приложение 15/ и Акт 16 /приложение 16/. В настоящата статия ще се обърне внимание на издаването на описаните актове при строителството на сгради – жилищни, административни, както и къщи /самостоятелни, редови и др./

Описаните по-горе актове са описани в НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Закон за устройство на територията.

Важно изискване за съставянето на описаните актове е за строителството на сградата да има издадено и влязло в сила Разрешение за строеж.

Какво трябва да знаем за актовете в строителството

Акт 14 /приложение 14/

Предпоставка за съставянето на Акт 14 за сградата е същата да бъде изградена на етап „груб строеж“ като с този акт се констатира завършването на строителството на сградата на етап „груб строеж“. Съгласно Закона за устройство на територията сграда или постройка е построена на етап „Груб строеж“, когато са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.

Акт 14 е познат още и като Акт за приемане на конструкцията /приложение № 14/, който се съставя и подписва от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Конструктивна“ към лицето, упражняващо строителен надзор, както и в присъствието на служителите, които извършват дейности за контрол по строителството в администрацията на всяка община /район/.

Актът за приемане на конструкцията съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на закона.

Важно е да се отбележи, че от момента, в който се констатира, че строителството на сградата е завършено в „груб строеж“, правото на строеж автоматично се трансформира в право на собственост.

Следващият акт, съгласно описаната по-горе Наредба № 3, който се съставя и подписва след Акт 14 и Акт 15.

Акт 15 /приложение № 15/

Акт 15 или известен като констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) /приложение № 15/. Този акт се съставя и подписва от възложителя, проектанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор, като с акта се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите, съгласно Закона за устройство на територията и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията.

Със съставянето и подписването този акт строителят предава строежа на възложителя. В отделна статия допълнително ще бъде посочена допълнителна информация за начина на уреждане на отношенията между строителя и възложителя.

Обръщаме внимание, че за разлика от Акт 14, подписването на Акт 15 не се извършва в присъствието на служителите, които извършват дейности за контрол по строителството в администрацията на всяка община /район/.

Акт 16 /приложение 16/

След като строежът бъде завършен възложителят подава заявления до съответния орган за въвеждане на обекта в експлоатация като към заявлението прилага окончателен доклад, изготвен от лицето, упражняващо строителен надзор, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически паспорт и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда и посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация. Това изброяване на документите не е изчерпателно и е възможно, в зависимост от вида и категорията на строежа, да е необходимо да се представят и допълнителни документи.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Разрешенията за ползване се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията.

Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място. Удостоверенията за въвеждане в експлоатация се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията.

Жилищните сгради най-често попадат в трета, четвърта или пета категория в зависимост от РЗП на сградата.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване